Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

a. “de Algemene Voorwaarden”, de onderhavige algemene voorwaarden;

b. “KÖRBL”, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Körbl, Producties, Programmering en

Concepten, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7441 EN) Nijverdal, ingeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 08205497;

c. “de Opdrachtgever”, degene die KÖRBL een opdracht verstrekt voor het contracteren van een of meer

artiest(en), musicus/musici en/of uitoefenend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een)

evenement en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin;

d. “de Geëngageerde”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde de artiest,

musicus en/of uitoefenend kunstenaar die deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die

direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van

openbaarmaking, alsmede degenen die directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van

de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die voor een

opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens KÖRBL

heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;

e. “de Toeleverancier”, degene die zich jegens KÖRBL heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter

beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur,

vervoer, decoratie, catering en beveiliging;

f. “de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Geëngageerde en/of Toeleverancier;

g. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten

overeenkomst, waardoor KÖRBL en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten

verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

h. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot een optreden van de Geëngageerde;

i. “Uitkoopsom”, zijnde de netto-gage eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting.

 

 

Artikel 2. WERKINGSSFEER

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van KÖRBL, alsmede op alle met de Wederpartij

gesloten overeenkomsten.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij, hoe ook genaamd, wordt door KÖRBL

alsmede de wederpartij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.

 

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van KÖRBL zijn steeds vrijblijvend.

2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat KÖRBL de opdracht of de aanvaarding van een aanbod of offerte

door de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd. Een overeenkomst zal tevens geacht worden tot stand te zijn gekomen

indien KÖRBL met de uitvoering daarvan aanvangt.

3. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Minderwerk wordt slechts verrekend indien KÖRBL daarmee

expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

 

 

Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT

1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met KÖRBL, volledig bekend te zijn en

in te stemmen met de prestaties van de Geëngageerde en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard

van de gecontracteerde prestaties.

2. Het staat KÖRBL vrij bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

3. De Geëngageerde is verplicht ruim van te voren, doch minstens een half uur voor aanvang van het optreden

aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat

bepaalde voor het optreden benodigde zaken door KÖRBL, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden

verstrekt.

4. De Geëngageerde wordt geacht zelf alle voor zijn/haar optreden vereiste documenten te bezitten, zoals

bijvoorbeeld werk- en/of verblijfsvergunningen. Het ontbreken van de vereiste documenten, vergunningen en

dergelijke, valt volledig onder de aansprakelijkheid van de Geëngageerde en kan nimmer aan KÖRBL worden

tegengeworpen.

5. De Geëngageerde is gehouden tijdens het optreden de voorschriften, instructies en/of aanwijzingen van KÖRBL

en/of een door KÖRBL aangewezen derde op te volgen, behoudens het geval zulks naar alle redelijkheid niet van de

Geëngageerde gevergd zou kunnen worden. Tevens dient de Geëngageerde zich naar beste inzicht en vermogen

voor het optreden in te spannen, alsmede zich tijdens het optreden op gepaste wijze te gedragen.

6. Indien de Geëngageerde door ziekte of door een situatie zoals hierna in lid 12a genoemd niet in staat is op de

overeengekomen datum en/of tijdstip op te treden dan wel niet in staat is tijdig voor het optreden aanwezig te zijn, dan

dient de Geëngageerde zulks onverwijld mede te delen aan KÖRBL of, indien dit niet mocht lukken, rechtstreeks aan

de Opdrachtgever.

7. In geval van ziekte van de Geëngageerde ten tijde van het evenement, heeft KÖRBL en/of de Opdrachtgever het

recht om zijn/haar controlerend geneesheer contact te laten opnemen met de controlerend geneesheer van de

Geëngageerde, teneinde in redelijkheid te kunnen nagaan of het afzeggen van de Geëngageerde gerechtvaardigd

was. De Geëngageerde is in redelijkheid gehouden ter zake zijn/haar medewerking te verlenen.

8. Heffingen of afdrachten op grond van enige intellectueelrechtelijke aanspraak door een derde of de Geëngageerde

zelf, waaronder in ieder geval worden begrepen de vergoeding met betrekking tot de muziekrechten aan BUMA /

STEMRA of een vergelijkbare instantie, alsmede de vergoeding met betrekking tot de naburige rechten aan SENA of

een vergelijkbare instantie, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9. De Opdrachtgever garandeert:

a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is, dit podium deugdelijk, afgeschermd en

overdekt is, opdat de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de

Geëngageerde, Toeleverancier en/of KÖRBL. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken

op ruime afstand van het podium;

b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit wenselijk mocht maken, een ordedienst ter plekke

aanwezig is;

c. dat de Geëngageerde de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

d. dat er voor de Geëngageerde een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van

de benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;

e. dat, indien op de datum van het evenement blijkt dat de populariteit van de Geëngageerde ten opzichte van het

tijdstip van het aangaan van de overeenkomst aanzienlijk is gestegen, eventueel nadere aangepaste

veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan KÖRBL gerechtigd is het betreffende optreden te

annuleren, zonder hierdoor schadeplichtig te worden;

f. dat, indien de Geëngageerde gebruik maakt van Riders en deze door de Geëngageerde vóór het sluiten van de

overeenkomst met KÖRBL van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze Riders ook door de Opdrachtgever

zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. KÖRBL zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand

informeren over de door de Geëngageerde gehanteerde Riders;

10. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend en akkoord te zijn:

a. dat de Geëngageerde recht heeft op het nuttigen van twee gratis consumpties per uur tijdens het optreden, tenzij

vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

b. dat de Geëngageerde recht heeft op het gebruiken van een eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het

evenement langer dan 5 (vijf) uur duurt;

c. dat de Geëngageerde gerechtigd is elk gecontracteerd uur 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders

schriftelijk is overeengekomen.

11. Het maken van film-, video- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke

toestemming van KÖRBL.

12a. KÖRBL behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk 4

(vier) werkdagen voor datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een

andere datum te verplaatsen, ingeval de Geëngageerde op de datum van het evenement een radio-opname,

televisieoptreden, opname voor een geluidsdrager en/of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat KÖRBL hierdoor

jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.

12b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 12a is omschreven, dan wel de desbetreffende

Geëngageerde door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft KÖRBL het recht

het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar te (doen)

vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever,

zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met KÖRBL (gedeeltelijk) te annuleren.

12c. Het is de Geëngageerde niet toegestaan zich op de datum van het evenement voor een ander optreden te

verplichten, dan wel op een zodanig tijdstip dat dit – een behoorlijk prestatie tijdens – het optreden in gevaar brengt of

onmogelijk maakt.

13. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met

KÖRBL gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken. Op

de Toeleverancier rust ter zake een resultaatsverbintenis.

 

 

Artikel 5. RECHTEN

KÖRBL behoudt zich uitdrukkelijk voor de intellectuele- en industriële eigendom met betrekking tot de door of namens

KÖRBL ontworpen of vervaardigde offertes, ideeën, ontwerpen, schetsen, adviezen, berekeningen, tekeningen,

stalen, modellen of andersoortige voortbrengselen dan wel onderdelen daarvan, welke vatbaar zijn voor (de vestiging

van) intellectueel- of industrieelrechtelijke aanspraken. Onder dergelijke aanspraken worden in ieder geval begrepen

de auteurs-, octrooi- en modelrechten. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zijdens KÖRBL voornoemde voortbrengselen te reproduceren, openbaar te

maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

 

 

Artikel 6. PRIJZEN

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der

overeenkomst geldende prijzen.

2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van

nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van KÖRBL prijsverhogingen –

bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische- en/of

organisatorische kosten – mochten voordoen, is KÖRBL gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij

de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven

ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief Omzetbelasting, overige heffingen van overheidswege en

zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;

 

 

Artikel 7. BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te

geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen voor de overeengekomen uitvoerdatum, zonder dat de Opdrachtgever het

recht heeft op verrekening en/of opschorting. Indien geen uitvoerdatum is overeengekomen dient de Opdrachtgever

een door KÖRBL verzonden factuur uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum volledig te voldoen.

2. De betalingstermijn van 14 (veertien) dagen is uitdrukkelijk een fatale termijn, waardoor de Opdrachtgever bij

overschrijding daarvan zonder ingebrekestelling direct in verzuim geraakt.

3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het verschuldigde aan

KÖRBL een rente verschuldigd gelijk de wettelijke handelsrente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee

procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast

is de Opdrachtgever in dat geval aan KÖRBL tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15%

(vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig euro).

4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door KÖRBL in redelijkheid te maken

kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft KÖRBL het recht diens

verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen zonder dat

de Opdrachtgever ter zake enig recht op schadevergoeding of anderszins toekomt

6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens KÖRBL voor de volledige

betaling van het factuurbedrag inclusief eventuele meerkosten hoofdelijk aansprakelijk.

7. KÖRBL is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming

van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek

van KÖRBL te verschaffen.

8. Tenzij van te voren schriftelijk anders is overeengekomen, zal de gage van de Geëngageerde door KÖRBL binnen

30 (dertig) dagen na het optreden worden voldaan. In het geval ten behoeve van de Geëngageerde een Uitkoopsom

in rekening is gebracht en KÖRBL voor afdracht van de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies

dient zorg te dragen, geschiedt uitbetaling van de gage eerst nadat de Geëngageerde een volledig ingevulde

loonbelastingverklaring alsmede een kopie van een geldig identiteitsbewijs en – indien van toepassing – van de

verblijf- en /of werkvergunning aan KÖRBL ter beschikking heeft gesteld.

9. In het geval ten behoeve van de Geëngageerde een Uitkoopsom in rekening wordt gebracht en de Geëngageerde

of een derde zorg draagt voor de afdracht van verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies,

garandeert de Geëngageerde of de derde in het bezit te zijn van een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming

(VAR-WUO) en vrijwaart de Geëngageerde of de derde KÖRBL voor iedere aanspraak ter zake. De Geëngageerde is

gehouden bij het aangaan van de overeenkomst of op eerste verzoek van KÖRBL een Verklaring arbeidsrelatie winst

uit onderneming (VAR-WUO) te overleggen.

10. De Opdrachtgever is in het geval ten behoeve van de Geëngageerde een Uitkoopsom in rekening wordt gebracht

niet aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies.

 

 

Artikel 8. ANNULERING

1. Gehele of gedeeltelijke annulering van de gesloten overeenkomst met KÖRBL dient de Wederpartij direct per

aangetekend schrijven aan KÖRBL mede te delen.

2a. In het geval de Opdrachtgever de met KÖRBL gesloten overeenkomst annuleert, is de Opdrachtgever het totale

factuurbedrag jegens KÖRBL verschuldigd, behoudens ingeval uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2b. Op het overeenkomstig dit lid verschuldigde is voor wat betreft de betaling hiervan artikel 7 van de Algemene

Voorwaarden van toepassing.

3. De Opdrachtgever vrijwaart KÖRBL volledig voor iedere aanspraak van de Geëngageerde, Toeleverancier en/of

derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 9. KLACHTEN

1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met

KÖRBL gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in

ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan KÖRBL per aangetekende brief kenbaar te worden

gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt KÖRBL geacht alle

verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

 

 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

1. KÖRBL spant zich in de op haar rustende verplichtingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Op KÖRBL

rust ter zake nimmer een resultaats- doch enkel een inspanningsverbintenis.

2. KÖRBL is behoudens het geval sprake is van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of

beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende zaken. Op de Wederpartij rust ter zake een eigen

verantwoordelijkheid.

3. De Opdrachtgever vrijwaart KÖRBL voor alle aanspraken door de Geëngageerde of derden voor verlies, diefstal of

beschadiging van zaken, behoudens het geval zulks aan opzet of grove schuld zijdens KÖRBL te wijten is.

4. KÖRBL is met inachtneming van hetgeen in het onderhavige artikel bepaald enkel aansprakelijk voor de directe

schade die de Wederpartij of een aan haar gelieerde derde lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming of onrechtmatig handelen zijdens KÖRBL. KÖRBL is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade,

waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten of andere gevolgschade. Voorgaande is slechts anders indien

voornoemde schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld zijdens KÖRBL.

5. De aansprakelijkheid zijdens KÖRBL voor schade is – met inachtneming van voorgaande artikelleden – te allen

tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat werkelijk wordt uitgekeerd op grond van een ter zake door KÖRBL

afgesloten verzekering. Bij gebreke van een dergelijke verzekering of een daaruit voortvloeiende uitkering, is de

aansprakelijkheid zijdens KÖRBL beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW zoals dat op grond van de

overeenkomst in rekening is- of kon worden gebracht.

 

 

Artikel 11. ONTBINDING

1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

-°©‐ het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;

-°©‐ de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;

-°©‐ de Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel

daarvan verliest;

-°©‐ KÖRBL gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Wederpartij om (tijdig) aan diens

verplichtingen te voldoen.

2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de

Wederpartij direct opeisbaar zijn.

 

 

Artikel 12. OVERMACHT

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor KÖRBL diens verplichtingen uit hoofde van de

met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra

inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor KÖRBL als overmacht gelden. Onder onvoorziene

omstandigheden worden mede verstaan:

-°©‐ mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

-°©‐ een dag van nationale rouw;

-°©‐ contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;

-°©‐ werkstaking;

-°©‐ natuurrampen;

-°©‐ slechte weersomstandigheden tijdens een openlucht optreden of tijdens een evenement waarbij gebruik wordt

gemaakt van een (feest)tent;

-°©‐ ziekte van de Geëngageerde;

-°©‐ het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie KÖRBL voor de uitvoering van de

overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens KÖRBL.

2. KÖRBL is in geval van overmacht gerechtigd:

-°©‐ hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke

mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat KÖRBL

hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;

-°©‐ hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de Geëngageerde te

verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid

3 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

 

Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld

in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige

bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen

door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden –

zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

 

 

Artikel 14. GESCHILLEN

1. Op de door KÖRBL gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door KÖRBL en de Wederpartij gesloten

overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar KÖRBL gevestigd is bevoegd kennis te nemen.